WIJ DOEN JOUW HUISWERK

Is het weer tijd voor een studieproject of zoek je een onderwerp voor je thesis? Laat ons helpen met je huiswerk! Wij hebben informatie en bronnen verzameld over de global goals, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden. Deze doelstellingen vormen een leidraad voor wereldwijde duurzame ontwikkeling voor organisaties en overheden.

Familiale veeteelt is wereldwijd van belang voor de voedselketen, de gezondheid, de economie en het milieu. De sector groeit over heel de wereld, maar vooral in ontwikkelingslanden. Daarom moeten we nu bepalen in welke richting de veeteelt moet evolueren. Waar zitten de opportuniteiten? Met welke valkuilen moeten we rekening houden? Een interessant onderwerp voor jouw volgend studieproject, denk je niet?

Ontdek de doelen en klik verder om meer te weten te komen over de rol van veeteelt en diergeneeskunde. Zin om verder te werken of te discussiëren rond een onderwerp? Dat kan! Je kunt zelfs spreken met experts hier én in Afrika. Als je daar geen extra punten mee haalt, dan weten wij het ook niet meer. Via deze link van de FAO vind je ook meer informatie over het verband tussen veeteelt en de duurzame ontwikkelingsdoelen.

WIJ DOEN JOUW HUISWERK

Is het weer tijd voor een studieproject of zoek je een onderwerp voor je thesis? Laat ons je helpen met je huiswerk! Wij hebben informatie en bronnen verzameld over de Global Goals, de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen die de Verenigde Naties in 2015 lanceerden. Deze doelstellingen vormen een leidraad voor wereldwijde duurzame ontwikkeling voor organisaties en overheden.

Familiale veeteelt is wereldwijd van belang voor de voedselketen, de wereldgezondheid, de economie en het milieu. De sector groeit wereldwijd, maar vooral in ontwikkelingslanden. Daarom moeten we nu bepalen in welke richting de veeteelt moet evolueren. Waar zitten de opportuniteiten? Met welke valkuilen moeten we rekening houden. Een interessant onderwerp voor jouw volgende studieproject, denk je niet?

Ontdek de doelen en klik om meer te weten te komen over de impact van veeteelt. Zin om verder te werken of te discussiëren rond een onderwerp? Dat kan! Je kunt zelfs spreken met experts hier én in Afrika. Als je daar geen extra punten mee haalt, dan weten wij het ook niet meer.

1.   STOP ARMOEDE

Wist je dat 70% van de mensen die in armoede leven landbouwers zijn? Daarom is het belangrijk deze kleinschalige boeren te versterken en veeteelt te gebruiken als een hefboom om uit de armoede te geraken. Economische groei in de landbouwsector is dubbel zo effectief voor armoedebestrijding als in andere sectoren, juist omdat het aantal arme boeren wereldwijd zo groot is.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Welke rol speelt veeteelt in het bestrijden van armoede in de wereld?
 • Wat zijn de moeilijkheden van boeren in Noord en Zuid?
 • Welk type veeteelt draagt het meeste bij tot het bestrijden van extreme armoede?
 • Waar zit de machtsconcentratie in bepaalde voedselketens?

2.   GEEN HONGER MEER

800 miljoen mensen gaan elke avond met honger naar bed. En experts verwachten dat door de groeiende wereldbevolking de vraag naar vlees en melk zal verdrievoudigen in Afrika. Redenen genoeg om de lokale familiale veeteelt te ondersteunen en zo armoede en ondervoeding tegen te gaan.

Dierziektes verlagen de productiviteit van vee met meer dan 20%. Een betere dierengezondheidzorg kan dus de opbrengst van melk, vlees en eieren verhogen (OIE, 2012). Betere veevoeders, rassen en bewaring leiden tot een verdere optimalisatie van de veeteeltproductie.

Meer dan 40% van Afrika is te droog om eiwithoudende gewassen te laten groeien. Koeien, kamelen, ezels, schapen en geiten zorgen met hun melk voor voldoende eiwitten in het dieet van de bevolking.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Welke concrete maatregelen kunnen de opbrengst uit veeteelt duurzaam vergroten?
 • Is consumptie van vlees en melk altijd problematisch of kan dit ook helpen in het gevecht tegen honger en ondervoeding?
 • Welke landen hebben een overmatige vlees- en melkconsumptie en welke landen consumeren juist niet genoeg melk en vlees? Hoe dit in evenwicht brengen?
 • In welke voedingswaren zitten dierlijke eiwitten en welke alternatieven zijn er op de markt?
 • Hoeveel keer de aardoppervlakte zou er nodig zijn mocht iedereen dezelfde hoeveelheid vlees als de Belgen eten? Op welke manier kunnen we de vleesproductie anders organiseren?

3.   GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

Ondervoeding is in 50% van de gevallen de oorzaak van kindersterfte (WFP). Dierlijke producten maken deel uit van een gezonde evenwichtige voeding. Anderzijds kan overmatige consumptie van dierlijke producten ook een negatief effect hebben. De stijgende cijfers van obesitas zijn alarmerend voor de gezondheid van de mens.

Er zijn ziektes die van dier op mens kunnen overgedragen worden: zoönoses. Dit gebeurt door consumptie, via vectoren zoals muggen en teken, of door rechtstreeks contact. 60% van de bekende besmettelijke ziektes bij de mens zijn afkomstig van dieren. Jaarlijks sterven 2,2 miljoen mensen door 13 zoönotische ziektes (PB OH, Grace, D, 2012).

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Wat zorgt ervoor dat zoönoses in Europa een minder grote impact hebben dan in Afrika? Hoe kunnen we in Afrika het tij keren?
 • Waarom is het belangrijk om de dierengezondheid te verbeteren in Afrika? Welke effecten heeft dit op de gezondheid van dier, mens en milieu?
 • Is een overmatige consumptie van vlees problematischer dan een ondermaatse? Waar is de grens en hoe zorg je voor een wereldwijd evenwicht?

4.   KWALITEITSVOL ONDERWIJS

Er werken bijna 98 miljoen kinderen in de landbouw. Dit maakt van landbouw de sector waar kinderarbeid het meest voorkomt. Een beter inkomen uit veeteelt zorgt ervoor dat meer kinderen naar school kunnen.

In afgelegen gebieden waar veeteelt de belangrijkste bron van voeding en inkomsten is, is het niet eenvoudig om kinderen kwaliteitsvol onderwijs aan te bieden. Mobiele scholen bieden de kinderen van nomadische veehouders de kans om onderwijs te volgen.

Ook volwassen veehouders kunnen blijven leren. Opleidingen voor boeren versterken hun positie en geven hen de kans om nieuwe markten en praktijken te ontdekken en zo hun inkomen te diversifiëren.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Waarom gaan meisjes vaak niet naar school? Hoe kan veeteelt helpen om hier iets aan te doen?
 • Op welke manier proberen pastoralist field schools in te spelen op de levenswijze van rondtrekkende veehouders?

5.   GENDERGELIJKHEID

In Afrika zijn vrouwen vaak verantwoordelijk voor het kleinvee en voor het verhandelen van dierlijke producten zoals melk, huiden en eieren. Wist je dat vrouwen de helft van al het voedsel ter wereld produceren? Toch hebben ze vaak minder rechten om land te bezitten, slechtere toegang tot de markt en minder beslissingsrecht. Door deze ongelijkheid verdienen landbouwsters wereldwijd gemiddeld 20% minder dan hun mannelijke collega’s.

Vrouwen meer kansen en mogelijkheden geven om handel te drijven met vee leidt ook tot sterkere gezinnen. Want vrouwen zullen het verdiende inkomen vaker investeren in onderwijs en gezondheid.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Hoe kan veeteelt zorgen voor meer kansen en gelijkheid voor mannen en vrouwen?
 • Waarom is het van belang om zowel vrouwen als mannen te betrekken bij veeteeltprogramma’s in het Zuiden?

6.   SCHOON WATER EN SANITAIR

Veeteelt verbruikt veel water van dier tot bord. Maar dat hangt natuurlijk af van de intensiteit van de veeteelt. Een industrieel plakje rundsvlees van 200 gram vergt 3.960 liter water.

Om de wereldwijde vervuiling van onze planeet te verminderen moeten afvalstromen beter beheerd worden. Het recycleren van nutriënten en energie uit mest leidt bijvoorbeeld tot minder vervuiling.

Graslanden bedekken één derde van het landoppervlak op aarde. Extensieve begrazing houdt deze graslanden in stand en beschermt de bodem tegen erosie door zware regenval.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Op welke manier zorgt industriële, niet-landgebonden veeteelt voor bodemverontreiniging? Hoe heeft dit een impact op ons drinkwater?

7.   BETAALBARE GROENE ENERGIE

Overal ter wereld denkt men steeds meer na over duurzame energie. Eén van de nuttige innovaties is het gebruik van biogasinstallaties om de mest van dieren en andere afvalstromen om te zetten in energie. Deze energie dient dan om te koken of het huis te verlichten. Dergelijke installaties zijn niet erg duur. Voorwaarde is wel dat de dieren voldoende mest produceren en er voldoende water is, wat in droge gebieden niet altijd het geval is.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Hoe zou jij ervoor zorgen dat een land als Rwanda of Burundi volledig zelfvoorzienend is op het vlak van energie? Wat zou de plaats van de biogasinstallaties hierin zijn?
 • Zijn biogasinstallaties ook mogelijk bij rondtrekkende veehouders? Hoe zou jij die hier toepassen?

8.   DUURZAME ECONOMISCHE GROEI EN WAARDIG WERK

Familiale veeteelt maakt een groot deel uit van de economie in ontwikkelingslanden. En de sector blijft groeien.

Als deze economische groei duurzaam gebeurt, kan dit zorgen voor een algemene economische bloeiperiode en afname van armoede. In de volledige keten kunnen nieuwe jobs ontstaan die zorgen voor minder werkloosheid en een betere toekomst voor jongeren. Dit vermijdt dat het platteland leegloopt en mensen naar de steden trekken voor werk.

Elke duurzame vooruitgang in de familiale landbouw heeft dus een positieve impact op de armoede in een land.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Ga na wat de impact is van het promoten van familiale landbouw versus het promoten van industriële en weinig arbeidsintensieve landbouw in een land als Niger. In Niger is de meerderheid van de bevolking afhankelijk van de veeteelt om in zijn/haar levensonderhoud te voorzien.

9.   INFRASTRUCTUUR, INDUSTRIE EN INNOVATIE

Door de stijgende vraag van consumenten naar dierlijke producten verwachten experts dat de veeteeltsector de komende decennia groeit met 3% per jaar. Daarom zal ook de verwerkende sector sterk groeien. Tot nu toe zien we deze groei vooral bij grootschalige intensieve bedrijven.

De meerderheid van de veehouders wereldwijd zijn kleinschalige familiale veehouders, maar zij vallen nu uit de boot. Om hen te versterken moet hun toegang tot de markt verbeteren. De vraag naar dierlijke producten komt namelijk vooral uit de steden. We moeten dus inzetten op een betere link tussen het platteland en de steden.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Ga na in welke mate West-Afrika afhankelijk is van de import van melkpoeder uit andere landen. Formuleer aanbevelingen om de situatie te keren.

10.   MINDER ONGELIJKHEID

Het steunen van familiale landbouwers vermindert de ongelijkheden tussen bevolkingsgroepen omdat zo armoede en honger afnemen. Ongelijkheden tussen landen worden ook teruggedrongen door voedselsoevereiniteit, een principe dat de familiale veeteelt en landbouw vooropstelt. Het gaat hier om het recht van elk land/regio om zijn eigen landbouwbeleid vorm te geven en een maximale participatie te garanderen van familiale boeren in beslissingen die hen aangaan. Het vormt met andere woorden een antwoord op de gangbare neoliberale ideeën waarbij de markt vrij zijn gang kan gaan, wat vaak leidt tot meer ongelijkheid.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Hoe definieer je familiale landbouw in Vlaanderen? Hoe is dit al dan niet verschillend met familiale landbouw in het Zuiden?

11.   DUURZAME STEDEN EN SAMENLEVING

In het Zuiden doen naar schatting 800 miljoen mensen aan stadslandbouw. Een groot deel van hen houdt ook dieren. Het houden van vee zorgt voor betere voeding, voedselzekerheid en het beschermt tegen de prijsschommelingen van voedsel.

Maar er gaan ook veel risico’s mee gepaard, met name op het vlak van gezondheid, hygiëne en vervuiling. Het is belangrijk om deze familiale veehouders te steunen zodat ze hun activiteiten verbeteren en veilig uitvoeren.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Rondtrekkende veehouders leven vaak in onstabiele regio’s zoals Somalië, Zuid-Soedan of Mali. Hoe zouden ze kunnen bijdragen tot meer veiligheid in deze regio’s?
 • Welke initiatieven kan jij uitdenken om jouw stad duurzamer te maken?

12.   VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE

De Wereldvoedselorganisatie voorspelt dat de vraag naar dierlijke producten met meer dan 70% zal stijgen tussen 2005 en 2030 (FAO, 2009). Tegelijk gaat 1/3 van de wereldwijde vleesproductie verloren. De helft van het verspilde vlees gooit de consument zelf weg, bijvoorbeeld omdat het bedorven is. Om ondervoeding, overconsumptie en voedselverspilling tegen te gaan moet er een transitie gebeuren in alle schakels van de voedselketen.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Welke transitie - van welke voedselketen - heeft volgens jou de belangrijkste impact op mens, dier en aarde?
 • Ken je alternatieven om jouw consumptiepatroon duurzamer te maken?

13.   ACTIE TEGEN KLIMAATVERANDERING

Familiale veehouders passen zich aan klimaatverandering aan door bijvoorbeeld rond te trekken met hun kuddes. Familiale veeteelt produceert bovendien op een duurzame manier vlees en melk. De verschillende bronnen van broeikasgassen die de industriële veeteelt met zich meedraagt, zijn bij familiale veeteelt veel minder aanwezig. Familiale veehouders gebruiken minder transport en produceren en consumeren vooral lokaal. Zo ligt hun CO2-uitstoot lager dan de industriële veeteelt.

Daarnaast zijn graaslanden essentieel bij het gevecht tegen klimaatverandering. Familiale veehouders laten hun kuddes grazen, zodat weides gezond blijven. Een duurzame begrazing zorgt er ook voor dat het grazende vee de grond bemest. En graaslanden spelen een belangrijke rol bij het opnemen van koolstof, dus gaan gezonde graaslanden klimaatverandering tegen.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Welk type veeteelt draagt het meest bij tot klimaatverandering?
 • Ken je initiatieven om klimaatverandering tegen te gaan?

14.   NATUUR ONDER WATER

Bij familiale veeteelt komt er minder mest in de bodem terecht zodat het grondwater minder vervuild is. Een duurzame veeteelt waarbij kringlopen worden gesloten zorgt dus ook voor een duurzaam waterbeheer.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Waar kan je 't best duurzame vis kopen?
 • Kan een verminderde vleesconsumptie op een duurzame manier worden gecompenseerd met een stijgende visconsumptie?

15.   NATUUR OP HET LAND

Graslanden bedekken ongeveer 1/3 van de landoppervlakte op aarde. Dit gras neemt koolstofdioxide op uit de lucht. Beter grasbeheer kan leiden tot een totale opslag van 600 megaton CO2 - bijna evenveel als de CO2-uitstoot door de luchtvaartsector (700 megaton). Een duurzame begrazing door vee kan graslanden op een goede manier onderhouden. Familiale veehouders kunnen bijdragen tot biodiversiteit door het voortbestaan van bepaalde graasgewassen en honderden soorten dieren te garanderen.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Onderzoek het belang van drylands (aride gebieden) in de wereld. Hoe kunnen ze bijdragen aan het realiseren van alle ontwikkelingsdoelen?
 • Welke  belangrijke diensten leveren rondtrekkende veehouders aan hun omgeving?

16.   VREDE EN GERECHTIGHEID

In conflictgebieden hebben landbouwers en veehouders vaak geen toegang tot bevoegde beslissingsorganen. Ze worden dikwijls gemarginaliseerd. Dit kan leiden tot conflicten waarbij veehouders hun landrechten worden ontzegd. Anderzijds zijn er traditionele overlegorganen die deze conflicten tegengaan. De betrokken instanties zouden deze overlegorganen op verschillende manieren moeten ondersteunen.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Wat ligt er aan de oorsprong van het aanslepende conflict in Zuid-Soedan?
 • Hoe heeft de ineenstorting van Libië en het einde van het Kadhafi-tijdperk een invloed gehad op de destabilisering van het West-Afrikaanse Mali?

17.   SAMENWERKEN AAN DE DOELEN

Om de doelen te bereiken moet iedereen samen aan hetzelfde touw trekken. Daarom is het belangrijk dat verschillende actoren samenkomen, nadenken over de doelen en er zich achter scharen. Alle actoren in de voedsel- en landbouwketen moeten samen nadenken over een duurzame familiale landbouw en veeteelt wereldwijd. Alleen zo kunnen we de duurzame ontwikkelingsdoelen realiseren.

Mogelijk onderwerp voor je studieproject:

 • Wat is het aandeel van de Belgische ontwikkelingshulp dat naar familiale landbouw gaat? Kan dit helpen om wereldwijde honger en armoede terug te dringen?
 • Hoe heeft een verminderde consumptie van dierlijke producten een impact op wat er in het Zuiden gebeurt?

OVER GLOBAL GOALS

The Global GoalsDe global goals zetten duurzame ontwikkeling en meer bepaald de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties in de spotlight. Wereldwijd moeten deze doelstellingen helpen om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering te bannen.

Op 25 september 2015 verbonden 193 wereldleiders zich ertoe om 17 werelddoelstellingen na te streven. Hiermee zetten ze zich in om drie belangrijke overkoepelende doelen te bereiken voor 2030:

 • Maak een einde aan armoede
 • Bestrijd ongelijkheid en ongerechtigheid
 • Stop de klimaatverandering

De 17 global goals voor duurzame ontwikkeling kunnen deze drie doelen waarmaken. In alle landen. Voor alle mensen.

OVER DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Met gezonde dieren kunnen zij een duurzaam bestaan opbouwen, zonder honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt als Belgische ngo de dierengezondheidszorg en veeteelt in Afrika met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen.

Dierenartsen redden niet alleen dieren, maar ook mensen. Daar geloven wij in. Gezonde dieren, gezonde mensen.